Obchodní podmínky

 OBCHODNÍ PODMÍNKY k produktu Chytrá datovka 

obchodní společnost: ATLAS consulting spol. s r.o.. se sídlem: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava identifikační číslo: 46578706, DIČ: CZ46578706 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C3293 

Níže uvedenými obchodními podmínkami se upravují obchodní vztahy a pravidla pro nákup a užití aplikace v našem e-shopu. 

1 Úvodní ustanovení 

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Uživatelské podmínky“) obchodní společnosti ATLAS consulting spol. s r.o. (dále jen „Prodávající“ nebo „Poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“ nebo „Uživatel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://store.atlasgroup.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“), na kterém je nabízena internetová aplikace – CHYTRÁ DATOVKA (dále jen „Aplikace“). 

1.2 Tyto Uživatelské podmínky jsou použitelné a závazné pro Poskytovatele i pro Uživatele. Smlouvy dále podléhají Všeobecným obchodním a licenčním podmínkám Poskytovatele (dále jen „VOLP“) a Licenčním podmínkám produktu (dále jen „LP“), které jsou umístěny na webových stránkách Poskytovatele a naleznete je rovněž zde. V případě rozporu mezi VOLP, LP a Uživatelskými podmínkami jsou rozhodující Uživatelské podmínky. Uživatelské podmínky společně s VOLP a LP představují smlouvu mezi Uživatelem a Poskytovatelem. 

1.3 Po objednání Aplikace od Poskytovatel zašle Poskytovatel potvrzení Smlouvy e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu Uživatele poskytnutou Uživatelem při registraci podle článku 4 níže. Toto potvrzení bude obsahovat text Smlouvy. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy ji Uživatel přijme kliknutím na označené tlačítko na Internetových stránkách za účelem dokončení objednávky. 

1.4 Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce. Smlouva (která představuje smlouvu uzavřenou elektronickými prostředky) bude uložena u Poskytovatele a Uživatel obdrží její znění v potvrzovacím e-mailu doručeném na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem. Uživatelské podmínky v platném znění jsou k dispozici na Webovém rozhraní obchodu. Uživatelé berou na vědomí, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány Poskytovatelem v souladu s příslušnými Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde. 

2 Rozsah Aplikace, předplatné 

Obsah Aplikace 

2.1 Aplikace obsahuje nástroje a funkce pro jednoduchou správu datových schránek: neomezenou archivaci datových zpráv, příjemné uživatelské prostředí, možnost spravovat více datových schránek najednou, možnost stahování informativních hlaviček zpráv, nastavení uživatelských oprávnění, archivaci doručenek aj. Licence může být sjednána na 1, 2 nebo 3 roky, maximální počet navedených schránek je 3, maximální počet uživatelských účtů je 2. 

Předplatné 2.2 Za stanovený poplatek se Uživatel může zaregistrovat a získat přístup k užití Aplikace na vybrané období (1 rok, 2 roky nebo 3 roky). 

2.3 Poskytovatel může po omezenou dobu (30 dní) a za podmínek stanovených v souvislosti s nabídkou a Smlouvou přijatých dle výhradního uvážení Poskytovatele nabídnout užití Aplikace bez poplatku (dále jen „Zkušební doba“). Uživatel může Aplikaci ukončit kdykoli během Zkušební doby, aniž by musel za Aplikaci platit. Poskytovatel během Zkušební doby neúčtuje žádné poplatky. 

2.4 Zkušební dobu mohou Uživatelé využít jen jednou. Poskytovatel může ověřit nárok na Zkušební dobu na základě údajů poskytnutých Uživatelem, zejména IČ, data narození, e-mailových adres či platebního způsobu, aby nedocházelo ke zneužití Zkušební doby. Bude-li mít Poskytovatel podezření na zneužití Zkušební doby nebo jejích podmínek, je oprávněn neprodleně přijmout opatření s cílem takovému zneužití zabránit, a to včetně ukončení Smlouvy. 

2.5. Pokud Uživatel neukončil Smlouvu během Zkušební doby, bude Zkušební doba automaticky a bez předchozího oznámení Uživateli změněna na řádnou předplacenou službu, za kterou musí Uživatel zaplatit předplatné, podle délky vybraného období v rámci jeho registrace (viz článek 4 těchto podmínek). Pokud se Uživatel rozhodne, že nechce být platícím Uživatelem, musí Smlouvu ukončit ve Zkušební době. Datum uplynutí Zkušební doby bude Uživateli trvale k dispozici na uživatelském účtu. 

3 Užívání Aplikace 

3.1 Aby Uživatel mohl Aplikaci užívat, musí si zaregistrovat uživatelský účet na Webovém rozhraní obchodu (viz článek 4 těchto podmínek), mít přístup k zařízení, systémům a připojení v souladu s Uživatelskými podmínkami (viz článek 5 těchto podmínek) a po skončení platnosti případné Zkušební doby uhradit platbu v souladu s Uživatelskými podmínkami (viz článek 6 těchto podmínek). 

4 Registrace, uživatelské jméno a heslo 

4.1 Registrace uživatelského účtu musí být provedena na internetové stránce https://store.atlasgroup.cz (dále jen „Internetové stránky“) pomocí kreditní nebo debetní karty vydané v České republice nebo jiného způsobu platby, který je dán k dispozici na Internetových stránkách. 

4.2 Uživatel je povinen zajistit správnost informací poskytnutých v okamžiku registrace a v případě potřeby aktualizovat svůj uživatelský účet uvedením správných informací. Při registraci smí Uživatel poskytnout pouze informace týkající se zvoleného způsobu platby. Zjevné chyby při zadávání dat budou zkontrolovány a Uživatel na ně bude upozorněn. 

4.3 V závislosti na zvoleném způsobu platby, bude Uživatel při registraci požádán o poskytnutí všech nebo jen některých z následujících údajů: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, heslo, číslo a kód CVV/CCV své kreditní/debetní a datum konce platnosti kreditní/debetní karty a jméno držitele karty, údaje týkající se zvoleného způsobu platby jako např. údaje o účtu příslušného poskytovatele plateb, nebo jiné údaje, které mohou být požadovány a jsou nezbytné k provedení registrace (dále jen “Přihlašovací údaje“). Přihlašovací údaje Uživatele jsou osobní a nesmí být použity třetí osobou. Uživatel uloží Přihlašovací údaje tak, aby je ochránil před neoprávněným přístupem. Uživatel je odpovědný za veškeré užívání Aplikace prostřednictvím svého účtu. 

4.4 Má-li Uživatel podezření, že jeho Přihlašovací údaje byly neoprávněně užity, oznámí Uživatel tuto skutečnost ihned Poskytovateli a změní si heslo. 

5 Technické podmínky k užití Aplikace 

5.1 Aby mohl Uživatel Aplikaci užívat, musí zajistit, aby jeho hardwarové a softwarové podmínky odpovídaly minimální konfiguraci Aplikace uvedené v uživatelské dokumentaci, která je k dispozici zde. 

5.2 Aplikace vyžaduje, aby měl Uživatel potřebné internetové připojení. Uživatel hradí veškeré náklady spojené s tímto připojením, včetně nákladů na přenos dat. 

5.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za nemožnost Uživatele užívat Aplikaci nebo za omezený přístup k Aplikaci z důvodu přetížení internetu nebo v důsledku chyby nebo problémů na straně Uživatele. 

6 Předplatné Aplikace a platební podmínky 

6.1 Předplatné Aplikace bude hrazeno v souladu s platnými aktuálními cenami uvedenými na Internetových stránkách. Výše příslušného předplatného bude Uživateli k dispozici na Internetových stránkách před uzavřením Smlouvy, přičemž v rámci registrace musí Uživatel výslovně potvrdit, že objednávaná Aplikace je spojena s povinností zaplatit příslušnou cenu po uplynutí Zkušební lhůty. 

6.2 Pokud Uživatel nemá nárok na Zkušební dobu (např. Zkušební dobu již jednou využil), bude první platba předplatného uskutečněna dne, kdy Uživatel uzavřel Smlouvu, a to na zvolené období užití Aplikace (tj. na 1, 2 nebo 3 roky). 

6.3 Uživatel může platbu předplatného provádět kterýmkoli ze způsobů platby nabízených Poskytovatelem na Internetových stránkách. 

6.4 Je-li Uživateli poskytnuta Zkušební doba, nebude po toto období provedena žádná platba! První platba tak bude provedena až první den po skončení Zkušební doby (za předpokladu, že Uživatel neukončil Smlouvu před koncem Zkušební doby). 

6.5 Nebude-li Uživatel mít dostatečné finanční prostředky ke dni, kdy je platba splatná, Poskytovatel zašle na emailovou adresu poskytnutou Uživatelem emailovou zprávu o 

„neúspěšné platbě“ a pokusí se znovu čerpat předplatné – nikoliv více než pět (5) krát prostřednictvím poskytnuté kreditní nebo debetní karty. 

6.6 Pokud platba nebude uhrazena včas, je Poskytovatel oprávněn okamžitě přerušit nebo omezit Uživateli přístup k Aplikaci. Poskytovatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě prodlení s platbou po dobu delší než dvacet (20) dnů. 

7 Užívání Aplikace 

7.1 Uživatel smí Aplikaci užívat pouze v rozsahu a za podmínek stanovených v Licenčních podmínkách Aplikace, které jsou umístěny na Internetových stránkách Poskytovatele a naleznete je rovněž zde. 

8 Pozbytí práva na odstoupení 

8.1 Uzavřením Smlouvy Uživatel výslovně uděluje souhlas s poskytnutím Aplikace nejpozději do 2 pracovních dnů po uzavření Smlouvy a s placením předplatného dle Smlouvy (po uplynutí Zkušební doby, pokud má na ní Uživatel nárok). 

8.2 Uživatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. l) Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. 

8.3 Odstoupení od Smlouvy je možné jen do okamžiku poskytnutí (dodání) licence k užívání Aplikace. Za dodání licence k užívání Aplikace se přitom považuje okamžik odeslání licenčních souborů na emailovou adresu Uživatele uvedenou v registraci. 

8.4 Za převzetí licence k užívání Aplikace se považuje samotné odeslání licenčních souboru a dat na email Uživatele Poskytovatelem. 

8.5 Ustanovení tohoto článku 8 nemá vliv na právo Uživatele ukončit bezplatně Smlouvu kdykoliv během Zkušení Doby bez povinnosti uhradit předplatné, jak je uvedeno v odstavci 2.3 těchto podmínek. 

9 Doba trvání Smlouvy a její ukončení 

9.1 Smlouva o předplatném Aplikace se uzavírá na dobu předplatného v délce: a) jeden (1) rok, b) dva (2) roky, nebo c) 3 roky. Pokud má Uživatel nárok na Zkušební dobu v souladu s článkem 2.3, začíná doba předplatného běžet prvním dnem Zkušební doby podle toho, co připadá v úvahu, a trvá po dobu, kterou si Uživatel zvolil v rámci registrace, tj. 1, 2, nebo 3 roky. 

9.2 Pokud si Uživatel přeje ukončit Smlouvu v rámci Zkušební doby, musí tak učinit v sekci https://store.atlasgroup.cz/muj-ucet. V případě, že Uživatel ukončil Smlouvu, obdrží od Poskytovatele informační email o zrušení Smlouvy v rámci Zkušební doby. Pokud si Poskytovatel přeje ukončit Smlouvu, oznámí to Uživateli e-mailem. V souladu s článkem 9.1 bude Smlouva ukončena ke konci předplaceného období platnosti Smlouvy. 

9.3 V souladu s výše uvedeným je Poskytovatel oprávněn ukončit Smlouvu s okamžitou platností a současně okamžitě znepřístupnit Aplikaci Uživateli v jakémkoliv z následujících případů: 

(a) Uživatel je v prodlení s platbou po dobu nejméně dvaceti (20) dnů, 

(b) lze důvodně předpokládat, že je Uživatel v úpadku, 

(c) Uživatel zneužije Zkušební dobu nebo poruší její podmínky, 

(d) Aplikace je užívána neoprávněně nebo existuje důvodné podezření, že dochází k neoprávněnému užívání, 

(e) Uživatel se pokusil využít Zkušební dobu více než jedenkrát (1x), nebo 

(f) Uživatel jiným způsobem podstatně porušil Smlouvu. 

10 Práva duševního vlastnictví 

10.1 V souvislosti s uzavřením Smlouvy s Poskytovatelem uděluje Poskytovatel Uživateli nevýhradní, nepřenosnou a omezenou licenci k užití Aplikace. Uživatel smí Aplikaci a její obsah užívat pouze v souladu se Smlouvou a jejími přílohami (Uživatelské podmínky, VOLP, LP). 

10.2 Materiály na Internetových stránkách a obsah Aplikace jsou chráněny autorským právem a dalšími dotčenými právními předpisy. Smlouva s Poskytovatelem v žádném případě nezakládá převod vlastnického práva ani jiného práva duševního vlastnictví k obsahu Aplikace na Uživatele. 

11 Omezení odpovědnosti 

11.1 Poskytovatel nenese odpovědnost za vady Aplikace, které jsou mimo jeho kontrolu v souladu s článkem 5.3 výše nebo jiné závady způsobené tím, že Uživatel používá zařízení, které není schváleno, nebo za závady, které jsou způsobeny na straně (i) Uživatele nebo (ii) třetí osoby (poskytovatel Internetového připojení, provozovatel veřejných informačních systémů, rejstříků a seznamů apod.). 

11.2 Řešení potíží je upraveno v článku 8 VOLP Poskytovatele (viz odkaz zde). 

12 Reklamace 

12.1 Uživatel je oprávněn reklamovat správnost částky předplatného vyčísleného v potvrzení o platbě a řádné poskytování Aplikace ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne doručení potvrzení o úhradě (daňového dokladu). Reklamace ve věci prošetření platby nemá odkladný účinek na úhradu částky za přístup k Aplikaci. 

12.2 Uživatel je oprávněn podat reklamaci na zpřístupněnou Aplikaci. V případě, kdy nebyla Aplikace dostupná nepřetržitě více než 24 hodin od řádného oznámení Uživatelem z důvodů na straně Poskytovatele (dále jen „Výpadek“), bude Uživateli na jeho písemnou žádost bezplatně prodloužena délka jejího užití o 1 kalendářní den za každý takový Výpadek. Uživatel je oprávněn reklamovat Výpadek max. ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne jeho výskytu. 

12.3 V případě, že Uživatel neuplatní své právo podle článků 12.1. a 12.2., pak uplynutím této lhůty toto právo zanikne. 

12.4. Uživatel může uplatnit reklamaci u Poskytovatele e-mailem. Poskytovatel je povinen reklamaci prošetřit a výsledek písemně oznámit Uživateli do třiceti (30) dnů ode dne kdy byla reklamace platně doručena Poskytovateli. 

12.5. V případě neodůvodněných reklamací není Poskytovatel povinen tyto reklamace prošetřovat ani podávat Uživateli jakoukoli odpověď. Neodůvodněnou reklamací je vždy reklamace, která je podána z jiných důvodů, než je uvedeno v článku 12.1. těchto podmínek. 

13 Povinnost nahradit škodu 

13.1 Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele, resp. zbavit ho odpovědnosti, včetně jeho dceřiných společností či zaměstnanců za jakékoli ztráty, výdaje nebo nároky vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s porušením Smlouvy, porušením příslušných právních předpisů nebo porušení práv třetích stran Uživatelem. 

14 Odkazy na Internetových stránkách 

14.1. Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky provozované třetími stranami. Poskytovatel nemá nad takovými odkazy ani obsahem takových internetových stránek kontrolu a nepřejímá za ně žádnou odpovědnost. Uživatel užívá takové internetové stránky na vlastní nebezpečí. 

15. Kontaktní údaje prodávajícího: 

Adresa pro doručování: ATLAS consulting spol. s r.o., Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 46578706 

Prodávající je zapsán v OR vedeného u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C 3293 adresa elektronické pošty: klientske.centrum@atlasgroup.cz . 

telefon: + 420 596 613 333 

V Ostravě dne 1.8. 2021