Licenční podmínky

 LICENČNÍ PODMÍNKY 

o užití programového produktu (software) 

(dále jen „Licenční podmínky“) 

mezi společností ATLAS consulting spol. s r.o., IČO: 46578706 (dále jen „Poskytovatel“) 

a Uživatelem programového produktu (software) “CHYTRÁ DATOVKA 

(dále jen „Produkt“) 

Vážený Uživateli, přečtěte si, prosím, tyto Licenční podmínky. Používání Produktu je pokládáno za Váš výslovný souhlas s obsahem těchto Licenčních podmínek a jste těmito podmínkami vázáni! 

1. Úvodní ustanovení 

Toto je licence, která Vás, za podmínky úhrady ceny Produktu, opravňuje k výkonu práva užívat výše uvedený Produkt a jeho související materiály, a Vy se nestáváte jejich vlastníkem, ani Vám nevznikají žádná práva k ochranným známkám Poskytovatele nebo třetích osob. Všechna práva, která Vám nejsou výslovně udělena v těchto Licenčních podmínkách, Vám nepřísluší. Licence je sjednána jako nevýhradní a na omezenou dobu, která je stanovená ve Smlouvě. Pojem “Produkt” znamená v rámci těchto Licenčních podmínek výše uvedený počítačový program (software) ve zvolené verzi, digitálně (elektronicky) distribuovaný včetně souvisejících materiálů (dále také jen „základní dodávka“ nebo “dodávka“). Digitální distribucí (elektronicky) jsou rovněž poskytovány také případné další aktualizované verze Produktu (povinný update). Pod pojmem “související materiály” se rozumí všechny elektronické materiály. Pod pojmem „Smlouva“ se rozumí Objednávka a Smlouva o převodu práv a/příp. Smlouva na pořízení a předplatné či Servisní smlouva uzavřená mezi Uživatelem (resp. Odběratelem) a Poskytovatelem (resp. Dodavatelem), která specifikuje modulární verzi Produktu, kód verze, způsob registrace / aktivace a další související náležitosti. 

2. Rozsah licence 

Přípustné využití Produktu: 

Spuštění a používání Produktu na pracovních stanicích dle počtu uživatelských účtů daného licencí a Smlouvou. 

▪ Editace a správa uživatelských účtů. 

Nepřípustné využití Produktu: 

Rozmnožování Produktu nebo jeho částí (zejména ve formě exportovaných dat či dokumentů), za účelem jeho rozšiřování, šíření či sdělování jakýmkoliv jiným způsobem třetím osobám, obchodování s ním, či jeho využívání (vytěžování jeho dat) pro vytvoření obdobného produktu, případně jeho užití jakýmkoli jiným způsobem, který by byl v rozporu s oprávněnými zájmy Poskytovatele. 

Provádění pronájmu, leasingu, sublicence, zapůjčení nebo převodu Produktu, souvisejících materiálů nebo práv vyplývajících z těchto Licenčních podmínek nebo Smlouvy. 

Zpracování, překládání, změna, dekompilace nebo disassemblace software nebo pokus o odblokování nebo obejití inicializačního systému použitého pro registraci. 

▪ Sdělování, šíření nebo předávání informací o svých přihlašovacích údajích třetím osobám. 

Přihlášení se na stejný uživatelský účet ze 2 (a více) pracovních stanic v jednom okamžiku. 

Jakékoli činnosti směřující k obejití správy uživatelů (tvorby uživatelských účtů) nebo k narušení běhu aplikace (hacking). 

Odstraňování nebo změna jakéhokoliv odkazu na copyright nebo ochrannou značku Produktu, nebo dalších používaných součástí dodávaných společně s ním. Produkt je vlastnictvím korporace ATLAS consulting spol. s r.o., IČO: 46578706, Ostrava a je jako autorské dílo a databáze v něm zahrnuté chráněn zejména autorským zákonem (z. č. 121/2000 Sb.) a trestním zákoníkem (z. č. 40/2009 Sb.). Poskytovatel má v případě zásahu Uživatele do jeho autorských práv zejména 

nároky vyplývající z autorského zákona, zejména nárok na zdržení se dalších zásahů do autorských práv, nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití Produktu a nárok na odstranění následků zásahu do autorských práv včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a vydání případného bezdůvodného obohacení. 

3. Platnost a Doba trvání Licenčních podmínek

3.1 Ujednání těchto Licenčních podmínek nabývá platnosti i účinnosti dnem použití licenčního klíče k registraci / aktivaci Produktu. Pokud učiníte cokoli v rozporu s ustanovením těchto Licenčních podmínek, pozbýváte právo k využívání výše specifikovaného Produktu. 

3.2 Ukončení Smlouvy ze strany Poskytovatele 

3.3 Ukončení Smlouvy ze strany Uživatele 3.3.1 Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě opakovaného podstatného porušení podmínek Smlouvy ze strany Poskytovatele ve smyslu ust. § 2002 občanského zákoníku. 

3.4 Společná ustanovení 

Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě prokazatelného porušení autorských práv ze strany Uživatele, popř. pro nezaplacení ceny Produktu ani přes písemnou výzvu Poskytovatele s přiměřenou lhůtou k nápravě. 

3.4.1 V případě ukončení Smlouvy odstoupením musí být oznámení o odstoupení písemné, doručeno druhé smluvní straně a je účinné dnem jeho doručení, popř. pozdějším dnem uvedeným v písemném oznámení o odstoupení. 

3.4.2 Zánikem nebo zrušením Smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, smluvní pokutu a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy (např. povinnost mlčenlivosti nebo ustanovení na ochranu autorských práv Poskytovatele). 

3.5 Ukončení technické podpory, vývoje a údržby 

Poskytovatel je nad rámec výše uvedeného oprávněn ukončit Smlouvu z důvodu ukončení technické podpory, vývoje a údržby Produktu ze strany Poskytovatele. O této skutečnosti je však povinen informovat Uživatele s dostatečným předstihem. Uživatel má v tomto případě nárok na vrácení adekvátní výše již uhrazené ceny. 

4. Dodávka, registrace / aktivace a administrace uživatelského účtu

4.1 Součástí dodávky Produktu jsou vždy přístupové údaje, licenční klíč nebo heslo k instalátoru a pokyny k aktivaci Produktu s příp. odkazy na uživatelskou dokumentaci, pokud je Poskytovatelem zpracována. Uživatelská a systémová příručka Produktu (manuál) jsou také bezplatně umístěny na internetových stránkách Poskytovatele www.atlasconsulting.cz. 

4.2 K zahájení provozu Produktu je nutná registrace, příp. aktivace přístupu, kterou Uživatel provede prostřednictvím licenčního klíče, příp. přístupových údajů, které jsou součástí dodávky. V případě ztráty licenčního či přístupového klíče může být opětovná registrace / aktivace (telefonicky, e-mailem nebo dodáním registračních / aktivačních souborů na záznamovém nosiči) zpoplatněna dle aktuálního Ceníku Poskytovatele. 

4.3 Registraci, resp. aktivaci Produktu provádí Uživatel dle pokynů k registraci / aktivaci, které jsou součástí základní dodávky a zároveň jsou přístupné na internetových stránkách Poskytovatele www.atlasconsulting.cz. 

4.4 Uživatel může s Poskytovatelem uzavřít Servisní smlouvu, jejímž předmětem je rovněž servisní balíček zahrnující např. školení obsluhy, servisní a jiné služby Poskytovatele související s údržbou a provozem Produktu. Uživateli, který uzavře s Poskytovatelem Servisní smlouvu, vzniká na základě úhrady paušální ceny nárok na slevy a výhody uvedené v Servisní smlouvě a aktuálním Ceníku Poskytovatele. 

4.5 Užití Produktu se vedle těchto Licenčních podmínek řídí rovněž Všeobecnými obchodními a licenčními podmínkami Poskytovatele, které jsou přístupné na internetových stránkách Poskytovatele www.atlasconsulting.cz, a Uživatel je povinen se s nimi řádně seznámit a řídit se jimi. 

5. Záruka za jakost, řešení potíží

5.1 Pokud Smlouva nebo Licenční podmínky nestanoví jinak, ručí Poskytovatel za to, že Produkt odpovídá vlastnostem uvedeným v uživatelské dokumentaci, jak je dostupná na internetových stránkách Poskytovatele. Uživatel je odpovědný za to, aby se s uživatelskou dokumentací seznámil. Absence vlastností či funkcí, které nejsou v uživatelské dokumentaci uvedeny, se nepovažují za vadu a Uživateli nevznikají z tohoto důvodu žádné nároky z odpovědnosti za vady ani nárok na odstoupení od Smlouvy. 

5.2 Poskytovatel odpovídá pouze za funkčnost aktuálních verzí Produktu, tj. s uhrazeným update. Poskytovatel neodpovídá za vady starších verzí Produktu (tj. verzí, u nichž nebyl Uživatelem proveden update) ani jejich nekompatibilitu s novými softwarovými či hardwarovými prostředky. Poskytovatel není povinen provádět technickou podporu, vývoj ani údržbu starších verzí Produktu, popř. Produktu s poskytnutou bezplatnou licencí k užití. 

5.3 Potíže Produktu oznamuje Uživatel prostřednictvím klientského centra Poskytovatele. V oznámení vady je Uživatel povinen uvést své ID zákazníka nebo IČO, program nebo modul / doplněk, jež je důvodem kontaktu klientského centra a přesný popis jeho stavu. 

5.4 Služby Poskytovatele při řešení potíží a odstraňování vad jsou poskytovány v pracovní dny zpravidla mezi 8:00 a 16:00 hod. Je-li doručen požadavek na servisní zásah mimo tuto dobu, počíná lhůta pro provedení servisního zásahu běžet od 8:00 hod. nejbližšího pracovního dne. Po vzájemné dohodě mezi Poskytovatelem a Uživatelem je možné dohodnout i jiné termíny. 

5.5 Uživatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost pro řádné plnění předmětu Smlouvy. 

5.6 Klientská linka Poskytovatele: tel.č. +420 596 613 333. 

5.7 Poskytovatel si vyhrazuje právo technického zásahu do serverové strany aplikace v pravidelném servisním intervalu mezi 2,00 hod a 3,00 hod ráno každý den. Poskytovatel se bude snažit maximálně eliminovat případné výpadku serveru. 

5.8 Práva a povinnosti z Licenčních podmínek v plném rozsahu přecházejí na případné právní nástupce obou původních stran. 

6. Omezení odpovědnosti

6.1 Uživatel je povinen zabezpečit Produkt proti odcizení či zneužití svých přihlašovacích údajů třetími osobami. Při odcizení, zničení nebo ztrátě přihlašovacích údajů (licenčního klíče) vyplývajícího ze zakoupené verze Produktu nemá Uživatel nárok na bezplatné dodání nových licenčních klíčů. 

6.2 Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami Produktu nebo jeho chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny Uživatelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Poskytovatel neodpovídá za vady ani za škodu způsobenou zejména: 

vložením nesprávných údajů do Produktu Uživatelem, chybným postupem Uživatele při vkládání informací, importu souborů do Produktu nebo nesprávnou interpretací údajů prezentovaných Produktem; 

zavirováním lokální sítě Uživatele nebo přímo jeho počítače počítačovými viry (spyware, malware, trojské koně aj.), popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem; 

▪ výpadkem internetového připojení mezi Uživatelem a internetovým poskytovatelem, 

jiným neodborným zásahem do Produktu, do systémového programového vybavení a prostředí; 

poškozením způsobeným nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě; 

v důsledku poškození Produktu způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců, které běží současně s dodaným Produktem; 

v důsledku výpadku, chybných či neúplných dat, poruchy nebo přerušení poskytování online služeb třetími subjekty (např. výpadky či chyby webových stránek provozovatelů veřejných seznamů / rejstříků, apod.); 

v důsledku ukončení technické podpory, vývoje a údržby Produktu; 

v důsledku právní skutečnosti spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události (živelní události a katastrofy, pandemie, politický převrat, teroristický útok, apod.). 6.3 Za vadu se nepovažují chybová hlášení, popř. jiné projevy Produktu, které nemají vliv na rychlost či funkcionalitu Produktu a nezpůsobují podstatné odchylky od jeho sjednaných vlastností. 

6.4 Poskytovatel neodpovídá za ušlý zisk, k němuž došlo nemožností užít Produkt ve sjednaném rozsahu. 

6.5 V případě vzniku škody způsobené vadami Produktu, vyjma čl. 6.2 těchto Licenčních podmínek, odpovídá Poskytovatel pouze v případě jeho prokazatelného zavinění, takové škody a jeho odpovědnost se stanoví do výše zaplacené Ceny Produktu bez DPH (tj. cena za pořízení licence k užití Produktu bez ceny sjednaných služeb). 

7. Ostatní ujednání 

7.1 Ujednání těchto Licenčních podmínek představují naše vzájemné pochopení a souhlas ohledně Produktu, souvisejících materiálů a Smlouvy, a nahrazuje všechna předchozí ujednání. 

7.2 Poskytovatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu (tj. zejména charakteristiku Produktu, příp. technické podmínky) změnit tyto Licenční podmínky. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi Licenčních podmínek na svých internetových stránkách, příp. je, pokud to stanoví Smlouva, zaslat na e-mail Uživatele. Uživatel má možnost změny Licenčních podmínek do 30 dnů ode dne jejich zveřejnění písemně odmítnout, v tomto případě platí stávající znění Licenčních podmínek. 

7.3 Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou těmito Licenčními podmínkami dotčena. 

7.4 Tyto Licenční podmínky a s nimi související záležitosti v nich výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a vztahy ze Smlouvy vzniklé se řídí českým právem. 

7.5 V případě, že by některé ustanovení těchto Licenčních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těchto Licenčních podmínek nebo Smlouvy. 

7.6 Obchodní podmínky jsou dále upraveny ve Všeobecných obchodních a licenčních podmínkách Poskytovatele, ve znění, ve kterém jsou přístupné na internetových stránkách Poskytovatele www.atlasconsulting.cz a Uživatel je povinen se s nimi seznámit a řídit se jimi. 

Platnost od 1. 8. 2021